info@supclubnederland.nl
SupClub Nederland promoot suppen in Nederland. Bij de regionale SupClubs kun je terecht om te suppen op lokale wateren.

SupClub Nederland - •1• Deelnemersvoorwaarden en •2• Privacyverklaring

• 1 • SupClub Nederland  Deelnemersvoorwaarden

Met aanmelding erkent de deelnemer dat suppen als buitensportactiviteit weersafhankelijk is en accepteert dat de suplessen, suptours en supyoga alleen doorgang vinden als de weersomstandigheden dit toelaten, zulks ter beoordeling van SupClub Nederland en/of de instructeur(s) werkzaam voor SupClub Nederland. Het staat SupClub Nederland en de instructeur(s) vrij de suplessen, suptours en supyoga aan de weersomstandigheden aan te passen.

Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een suples, suptour of supyoga heeft SupClub Nederland de bevoegdheid de activiteit te annuleren. Eventueel reeds betaalde gelden voor de suplessen, suptours en supyoga, zullen dan direct worden terugbetaald.
Overige door de deelnemer gemaakte kosten worden niet vergoed.

SupClub Nederland en/of de instructeurs werkzaam voor SupClub Nederland hebben te allen tijde het recht een suples, suptour of supyoga af te gelasten dan wel af te breken, als de omstandigheden dit naar de mening van SupClub Nederland en/of de instructeurs werkzaam voor SupClub Nederland nodig maken. SupClub Nederland en/of de instructeurs werkzaam voor SupClub Nederland kunnen in dat geval niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten die deelnemers hebben gemaakt of die op enigerlei wijze hieruit voortvloeien. SupClub Nederland stelt in het voorkomende geval de deelnemers zo snel mogelijk een nieuwe datum voor.

De deelnemer stelt SupClub Nederland of de supleiding voor aanvang van de les of tour op de hoogte van ziekten en/of lichamelijke beperkingen of overige omstandigheden waarvan hij weet of kan vermoeden dat deze voor een veilig en verantwoord verloop van de activiteit van belang zijn. Ingeval van twijfel overlegt de deelnemer met SupClub Nederland of de instructeur.

De deelnemer of degene die inschrijft voor een groep verklaart te kunnen zwemmen, namens zichzelf en namens de deelnemers in de groep. Indien een deelnemer niet kan zwemmen heeft de cursusleiding de bevoegdheid de deelnemer van (verdere) deelname uit te sluiten in welk geval er geen recht bestaat op restitutie van cursusgelden en/of overige door de deelnemer gemaakte kosten.

De deelnemer die met eigen materiaal deelneemt verklaart dat dit in goede staat verkeert en veilig is te gebruiken. De deelnemer die gebruik maakt van gehuurd, of geleend materiaal verklaart dit bij aanvang van de cursus te inspecteren en zo hij/zij van mening is dat er op enigerlei wijze sprake is van een onveilige situatie stelt hiervan SupClub Nederland onmiddellijk in kennis. Als de onveiligheid niet naar tevredenheid van de deelnemer wordt opgeheven weigert hij/zij aan de activiteit deel te nemen.

De deelnemer begrijpt en aanvaardt dat suppen altijd zekere risico's kan inhouden hetzij in de zin van letsel, hetzij in de zin van materiële schade of anderszins, en verklaart SupClub Nederland en/of de instructeurs werkzaam voor SupClub Nederland en/of bij SupClub Nederland of bij de activiteit betrokken derden, op geen enkele wijze aansprakelijk te zullen stellen voor eventuele gevolgen van of voortvloeiende uit deelname aan een activiteit van SupClub Nederland.
Indien u zich aanmeldt (via de site, per e-mail of telefonisch), gaan we er vanuit dat u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden.
NOTE:  Overal waar SupClub Nederland wordt genoemd wordt bedoeld: SupClub Nederland ´n alle lokale SupClubs die onder de vlag van SupClub Nederland opereren. Waar instructeurs worden genoemd kunnen ook tourleiders bedoeld worden.

• 2 • SupClub Nederland Privacyverklaring

GEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
SupClub Nederland (en de SupClubs die aan SupClub Nederland gelieerd zijn : Eindhoven, 'sHertogenbosch, Breda, 't Groene Hart, Roermond, Amsterdam, Nijmegen, Friesland)  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SupClub Nederland, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan SupClub Nederland verstrekt. SupClub Nederland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM SUPCLUB NEDERLAND GEGEVENS NODIG HEEFT
SupClub Nederland verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan SupClub Nederland uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG SUPCLUB NEDERLAND GEGEVENS BEWAART
SupClub Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
SupClub Nederland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK
Op de website van SupClub Nederland worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SupClub Nederland gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
SupClub Nederland maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van SupClub Nederland bij Google zoekresultaatpagina's zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan SupClub Nederland te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. SupClub Nederland heeft hier geen invloed op.
SupClub Nederland heeft Google geen toestemming gegeven om via SupClub Nederland verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@supclubnederland.nl . SupClub Nederland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
SupClub Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SupClub Nederland maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SupClub Nederland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met SupClub Nederland op via info@supclubnederland.nl , https://www.supclubnederland.nl  is een website van SupClub Nederland.

SupClub Nederland is als volgt te bereiken:

Postadres: Mecklenburgstraat 26, 5616AN Eindhoven
Vestigingsadres: Mecklenburgstraat 26, 5616AN Eindhoven
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:  55976735
Telefoon: +31 6 42730112
E-mailadres: info@supclubnederland.nl

SupClub Nederland -  Nederland, 1 januari 2018
Terug naar HOME-page